CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ’un Seçilmesine Dair Karar

Karar no : 2018/15 - 17 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30481

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155. ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9. maddeleri gereğince, (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I.Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ seçilmiştir.

Danıştay Üyeliğine, (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN’ın Seçilmesine Dair Karar

Karar no : 2018/14 - 17 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30481

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155. ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9. maddeleri gereğince, (mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN seçilmiştir.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 12 - 16 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30480

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Milli Sarayların (saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları) yönetimi ve tanıtımı için Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 11 - 16 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30480

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu idarelerini, Genelkurmay Başkanlığım, Kuvvet Komutanlıklarını, mahalli idareler (köyler hariç) ve bunların bağlı kuruluşlarını, kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum, kuruluş, enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, fon gibi adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını; vergi muafiyeti tanınan vakıfları ve kamu yarar

Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelge no : 2018/1 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların; ekli listede gösterildiği şekilde, karşılarında belirtilen bakanlıklarla ilgilendirilmesi, 27/4/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 19/A maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN’ın Atanmasına Dair Karar

Karar no : 2018/13 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve Üst Kademe Kamu Yöneticisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN atanmıştır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK’in Atanmasına Dair Karar

Karar no : 2018/12 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve Üst Kademe Kamu Yöneticisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Prof. Dr. Hüseyin Çiçek atanmıştır.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın Atanmasına Dair Karar

Karar no : 2018/11 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve Üst KAdeme Kamu Yöneticisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Prof. Dr.Erol ÖZVAR atanmıştır.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne, Prof. Dr. Nuri AYDIN’ın Atanmasına Dair Karar

Karar no : 2018/10 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve Üst KAdeme Kamu Yöneticisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Prof. Dr. Nuri AYDIN atanmıştır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Akın LEVENT’in Atanmasına Dair Karar

Karar no : 2018/9 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Erzincan Binali Üniversitesi rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve Üst KAdeme Kamu Yöneticisi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri uyarınca Prof. Dr. Akın LEVENT atanmıştır.