CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname no : 14 - 24 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30488

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli İletişim Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 13 - 24 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30488

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 12 - 16 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30480

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Milli Sarayların (saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalar ile bunlara bağlı taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları) yönetimi ve tanıtımı için Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak genel bütçeye tabi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 11 - 16 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30480

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu idarelerini, Genelkurmay Başkanlığım, Kuvvet Komutanlıklarını, mahalli idareler (köyler hariç) ve bunların bağlı kuruluşlarını, kamu tüzel kişiliğini haiz diğer kurum, kuruluş, enstitü, teşebbüs, teşekkül, birlik, fon gibi adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını; vergi muafiyeti tanınan vakıfları ve kamu yarar

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 10 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Resmi Gazete, İnternet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır.Ayrıca lüzum görüldüğü takdirde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilir.

Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 9 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Milletlerarası andlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması, nota teatisine konu teşkil etmesi veya bu andlaşmalara katılma bildirilerinin yapılması için atanacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu temsilcilerin yetkileri, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Bu kararlar, Resmı Gazete' de yayımlanmaz.

Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 8 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askeri Şura kurulmuştur. Yüksek Askeri Şuranın üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 7 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 6 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Cumhurbaşkanına

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 5 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, görevleri ve işleyişi, Cumhurbaşkanı adına, Kurul tarafından yapılacak denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili usul ve esasları, mensuplarının nitelikleri, atanmaları ve görevlendirilmeleri, görev ve yetk

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 4 - 15 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30479

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlrında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 3 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usul ve esaslarını belirlemektir.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar,bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşl

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 2 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve poisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Kararname no : 1 - 10 Temmuz 2018 - Resmi gazete no : 30474

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliği temsil eder, Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Resmi Gazete yayınlan kararnameler tam liste olarak yayınlanmaktadır. Kararname, Cumhurbaşkanlı sistemine geçişle yürütme erki olan Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılır.