CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARARNAME

Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

10 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete'sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Resmi Gazete'nin yayımlanması

MADDE 2 - (1) Resmi Gazete, İnternet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır.

Ayrıca lüzum görüldüğü takdirde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilir.

 

Resmi Gazete'nin yayımlanacağı günler

MADDE 3 - (1) Resmi Gazete, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram  ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel  tatil günleri dışında, her  gün yayımlanır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde  ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmi Gazete yayımlanabilir.

(2) Hizmetin gerektirdiği hallerde, aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla "Mükerrer" şerhi verilerek birden çok Resmi Gazete yayımlanabilir.

 

Resmi Gazete'nin içeriği MADDE 4 · (1) Resmi Gazete'de;

 1. Kanunlar,
 2. TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmi Gazete'de yayımlanması istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları,
 3. Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler,
 4. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler,
 5. Özel kanunlarında Resmi Gazete' de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları,
 6. 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resıni Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler,
 7. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler,
 8. Cumhurbaşkanına vekalet etme işlemleri,
 9. Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar,
 10. Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararlan,
 11. Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler,
 12. Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar,
 13. Özel kanunlarında Resmi Gazete'de yayımlanması belirtilen diğer işlemler, yayımlanır.

(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında Resmi Gazete'de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

 

İlanlar

MADDE 5- (1) Resmi Gazete'nin İlan Bölümünde; kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyuru niteliğindeki metinleri yayımlanır.

(2) Kamu kurum ve vekuruluşların personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet siteleri ile duyurulur.

İnceleme üzerine Resmi Gazete'de yayınlancak düzenlemeler

MADDE 6 - Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar Anayasa, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı  kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenir. Üniversiteler ile kamu kurum niteliğindei meslek kuruluşlaru tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemler ise Anayasa ve diğer mevzuata uygunluğu yönünden incelenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan veya hukuka aykırı olduğu tespit edilen taslaklar kurumuna iade edilir.

Mevzuat yürürlüe girmesi

MADDE 7 - (1) Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmiş ise Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

Mevzuat Bilgi Sistemi

MADDE 8 -  (1)  Resmi Gazete'de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemler Mevzuat Bilgi Sisteminde tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır.

Yönetmelik

MADDE 9 - (1) Resmi Gazete'nin yayımlanmasına, düzenine, ilanlara ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE  10 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11  - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.