CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARARNAME

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

13 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

24 Temmuz 2018
30488 nolu Resmi Gazete

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Amaç    MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Cumhurbaşkanlığına bağlı genel bütçeli Strateji ve Bütçe Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Başkanlığın görev ve yetkileri MADDE 2- (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
 1. a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak.
 2. b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanı yıllık programı ile sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde (a) bendinde belirtilen usule uygun olarak değişiklik yapmak veya teklif etmek.
 3. c) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve orta vadeli programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, uygulamasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
ç) Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurullarının görüşünü de alarak yapmak.
 1. d) Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapmak.
 2. e) İktisadi ve sosyal alanda konjonktürel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
 1. f) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 2. g) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usulleri tespit etmek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine içinde yürütmek.
ğ) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen bütçe tekliflerini inceleyerek bunların kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, stratejik planlar, performans programları ile bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğunu sağlamak.
 1. h) Hazine ve Maliye Bakanlığının oluşturduğu gelir tahminlerini esas alarak hazırladığı gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturmak.
ı) Ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirmek ve uygulamayı yönlendirmek.
 1. i) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin her mali yılın başında o yıl için oluşturulan hazine nakit akımı programına göre ayrıntılı harcama programlarını yapmak, gerekli görülen hallerde bu programları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdinde uygulamaları izlemek.
 2. j) Mali yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine kamu idareleri tarafından talep edilecek yedek ödenek taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte inceleyerek bunlardan Cumhurbaşkanınca uygun bulunanları karşılamak.
 3. k) Bütçenin kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programında belirlenen hedefler doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte maliye politikalarıyla uyumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak, uygulamaya ait bütçe işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 4. l) Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi ve kamu istihdamı ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak; kamu harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü düzenlemeyi inceleyerek, yapılacak düzenlemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte koordine etmek.
 5. m) Kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program kapsamında belirlenen öncelikler çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yıllık kamu yatırım programını hazırlamak.
 6. n) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırım projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu projelerin etkili, etkin, ekonomik ve verimli olmasını ve zamanında tamamlanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alarak uygulamayı yönlendirmek, uygulamayı izlemek, yıl içinde gerekli değişiklik işlemlerini yapmak.
     
 1. o) Kamu yatırımlarına ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak, kamu kuruluşlarının yürüteceği projelerin geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz etmek.
ö) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, kamu-özel işbirliği projelerini analiz etmek.
 1. p) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini de alarak performans programlarının ve faaliyet raporlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; uygulamayı yönlendirmek, izlemek ve değerlendirmek.
 2. r) Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini de alarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olan merkezi yönetim bütçesi dışındaki diğer her türlü bütçe, fon, döner sermaye, özel hesap ve proje hesabı için genel ilke ve stratejileri tespit etmek, gerekli görülenler için bütçelerinin onaylanması zorunluluğu getirmek, uygulamalarına yön vermek ve izlemek, harcamaların etkili, etkin, ekonomik ve verimli olmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.
 3. s) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kesin hesap kanun teklif taslağını inceleyerek nihai teklif taslağı haline getirmek.
ş) Cumhurbaşkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.   Başkan MADDE 3- (1) Başkanlığın en üst amiri olan Strateji ve Bütçe Başkanı, Başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olup aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 1. a) Başkanlığı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.
 2. b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak Başkanlığın görev alanına giren hususlarda ilke ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Başkanlık bütçesini hazırlamak, gerekli mevzuat ve idarî düzenleme çalışmalarını yapmak.
 3. c) Başkanlık hizmetlerini, Cumhurbaşkanı adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Başkanlığın stratejik planına uygun olarak düzenlemek ve yürütmek.
ç) Başkanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.   Başkan Yardımcıları MADDE 4- (1) Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan Yardımcısı görevlendirilebilir.         Hizmet birimleri MADDE 5- (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:
 1. a) Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü
 2. b) Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü
 3. c) Bütçe Genel Müdürlüğü
ç) Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü
 1. d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 2. e) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 3. f) Hukuk Müşavirliği
 4. g) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
ğ) Özel Kalem Müdürlüğü   Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü MADDE 6-  (1) Plan ve Programlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 1. a) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit etmek; kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve orta vadeli programda belirlenen hedef ve amaçlara uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, uygulamasını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
 2. b) Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politika, strateji ve öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal kalkınma konuları ile ilgili her türlü araştırmayı yapmak.
 3. c) Küresel ve bölgesel ekonomik entegrasyonlar ve platformlarla ilgili gelişmeleri ve stratejileri izlemek ve bunlara yönelik alternatifler hazırlamak.
ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.   Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü MADDE 7-  (1) Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 1. a) Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Politikaları Kurulunun görüşünü de alarak yapmak.
 2. b) Geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek.
 3. c) Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapmak.
ç) Makroekonomik konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.
 1. d) Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etmek suretiyle kısa ve orta vadeli riskleri tespit etmek, ekonomik güvenliğe ilişkin konularda araştırma yapmak.
 2. e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
        Bütçe Genel Müdürlüğü MADDE 8- (1) Bütçe Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 1. a) Başkanlığın 2 nci maddede sayılan harcama ve bütçeye ilişkin görevleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 2. b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
  Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü                    MADDE 9- (1) Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 1. a) İktisadi ve sosyal sektörlerle ilgili olarak politika ve stratejilerin geliştirilmesi ve kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.
 2. b) Yatırım programı ve bütçesine ilişkin olarak Başkanlığa 2 nci maddede verilen görevlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 3. c) Kamu yatırımlarına ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak, kamu kuruluşlarının yürüteceği projelerin geliştirilmesine destek vermek, projeleri analiz etmek.
ç) Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde uygun finansman modelleri geliştirmek, kamu-özel işbirliği projelerini analiz etmek.
 1. d) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü MADDE 10- (1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 1. a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve insan kaynağı politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.
 2. b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ile ilgili işleri yapmak.
 3. c) Başkanlığın bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak veya yaptırmak; kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına ve Başkanlık birimlerinin buna uygunluk sağlamasına yardımcı olmak, Başkanlık yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak.
ç) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 1. d) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek.
 2. e) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.
 3. f) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak.
 4. g) Genel evrak ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
ğ)  Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.   Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı MADDE 11- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
 1. a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
 2. b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
        Hukuk Müşavirliği MADDE 12- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
 1. a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
 2. b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği MADDE 13- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
 1. a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
 2. b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
 3. c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Özel Kalem Müdürlüğü MADDE 14- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
 1. a) Başkanın çalışma programını düzenlemek.
 2. b) Başkanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
 3. c) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
  Yurtdışı teşkilatı MADDE 15- (1) Başkanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.   Çalışma grupları MADDE 16- (1) Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilir.   İşbirliği  MADDE 17- (1) Başkanlık görev alanına giren konularda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde bulunur. (2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça birlikte yapılacağı belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Başkanlık tarafından müştereken belirlenir.         Bilgi toplama MADDE 18- (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler.   Değerlendirme raporları MADDE 19- (1) Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında yer alan makro politikaların uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanına değerlendirme raporları sunulur.   Sözleşmeli personel MADDE 20- (1) Başkanlıkta 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi uyarınca sözleşme ile yerli veya yabancı personel çalıştırılabilir.   Yöneticilerin sorumlulukları MADDE 21- (1) Başkanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.   Yetki devri MADDE 22- (1) Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmım alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.   Düzenleme yetkisi MADDE 23- (1) Başkanlık; görev alanına giren konularda idarî düzenlemeler yapabilir.   Uzman istihdamı MADDE 24- (1) Başkanlık merkez teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesine göre Strateji ve Bütçe Uzmanı ile Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir. (2) Strateji ve Bütçe Uzmanı ile Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanı ve Adalet Uzman Yardımcısına denktir.   Görevlendirme         MADDE 25- (1) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre personel görevlendirilebilir.         Kadrolar MADDE 26- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.   Değiştirilen hükümler MADDE 27- (10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)   Yürürlük MADDE 28- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   Yürütme MADDE 29- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.         KURUMU      : STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI   : MERKEZ    
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Strateji ve Bütçe Başkanı 1 1 1
GİH Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı 1 2 2
GİH Genel Müdür 1 5 5
GİH I. Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1 1
GİH Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1 1 1
GİH Özel Kalem Müdürü 1 1 1
GİH Daire Başkanı 1 30 30
GİH Hukuk Müşaviri 1 2 2
GİH Hukuk Müşaviri 3 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 4 1 1
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 1 80 80
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 2 40 40
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 3 30 30
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 4 30 30
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 5 20 20
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 6 15 15
GİH Strateji ve Bütçe Uzmanı 7 15 15
GİH Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 6 30 30
GİH Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 7 15 15
GİH Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 8 15 15
GİH Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı 9 40 40
     
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 1 4 4
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 2 3 3
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 5 4 4
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 8 2 2
GİH Mütercim 1 2 2
GİH Mütercim 8 2 2
GİH Memur 5 28 28
GİH Memur 6 10 10
GİH Memur 7 10 10
GİH Memur 8 5 5
GİH Memur 9 5 5
GİH Sekreter 5 17 17
GİH Sekreter 6 6 6
GİH Sekreter 7 15 15
GİH Sekreter 8 8 8
GİH Sekreter 9 8 8
GİH Bilgisayar İşletmeni 3 25 25
GİH Bilgisayar İşletmeni 4 2 2
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 3 3
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 3 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 2 2
     
GİH Şoför 5 4 4
GİH Şoför 6 1 1
GİH Şoför 7 1 1
GİH Şoför 9 1 1
GİH Şoför 10 1 1
GİH Şoför 11 1 1
THS Programcı 1 15 15
THS Programcı 3 4 4
THS Programcı 4 2 2
THS Programcı 6 2 2
THS Programcı 8 2 2
THS Çözümleyici 1 15 15
THS Çözümleyici 5 1 1
THS Çözümleyici 6 1 1
THS Çözümleyici 7 1 1
THS Kütüphaneci 6 3 3
THS Kütüphaneci 7 1 1
THS Kütüphaneci 8 2 2
THS Tekniker 1 3 3
THS Tekniker 7 1 1
THS Tekniker 9 1 1
THS Teknisyen 3 25 25
THS Teknisyen 4 2 2
THS Teknisyen 5 2 2
THS Teknisyen 9 2 2
THS Teknisyen 10 2 2
AHS Avukat 3 1 1
AHS Avukat 6 1 1
YHS Hizmetli 5 2 2
YHS Hizmetli 6 1 1
Toplam 662 662