CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARARNAME

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlrında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

10 Temmuz 2018
30474 nolu Resmi Gazete

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Atama Usul ve Şartları

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usı'.il ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

 

Atama usulü

MADDE 2- (1) Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi olan Cumhurbaşkanı, atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir.

 • Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro, pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademedeki yöneticilere
 • Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması hiilinde ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

 

Atama şartlan

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 2. En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu
 3. Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış
 • Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (il) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 2. En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu
 3. Kamuda en az 5 yıllık hizmeti

ç) İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararast kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.

 • Yurtdışı daim'i görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartlara ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında yapılacak atamalar dahil, yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek şarttır. Yurtdışı teşkilatında daimi bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin

 

ve diğer özlük işlerine ilişkin usı11 ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 • 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri

 

Görev süresi

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (1) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.

 

Sözleşme

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanunun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilir.

 • Birinci fıkrada belirtilenlerin hizmet sözleşmelerini, idare adına imzalayacaklar Cumhurbaşkanınca
 • Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluşlar, unvanlar, yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartları, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coğrafi özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta olan emsallerine; emsalinin bulunmaması durumunda da benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklılıkları ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Sözleşme ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme imzalamakla yetkili kılınan makam tarafından belirlenir.
 • Sözleşme süresi, üst kademe kamu yöneticisinin görev süresi ile sınırlıdır.
 • Görev süresi sona eren veya görevden alınan üst kademe kamu yöneticisinin görevi ile ilişiği kesilir ve sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

 

Görevleri sona erenler ve görevden alınanlar

MADDE 6- (1) Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Yurtdışı kadrolarda bulunmakta iken görev süresi sona eren veya görevden alınanlar için ödenecek tazminat miktarı, yurtiçindeki emsali personelin fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, ödeme unsurları üzerinden hesaplanır.

(2) Kamu görevlileri arasından, üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar; Cumhurbaşkanınca,

 1. Daha önce bulundukları veya öğrenim dwumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,
 2. 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler'' bölümünün (A) fıkrasının
 • numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,
 1. Araştınnacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlar. Atama yapılıncaya, kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından yapılır. Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulurımaması halinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

(3) Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu görevlileri arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden

 

alınanlardan, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri;

 1. Yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde otuz,
 2. Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dahil) kalmış olanlara yüzde kırk,
 3. Yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde elli fazlasıyla ödenir, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar arttırılabilir.

(4) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta iken görevden alınanlardan; daire başkanı kadro ve pozisyonunda bulananlar ile genel müdürden daha alt düzeydeki kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar ve taşra teşkilatında il müdürü ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerinde bulunanlardan;

 1. 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının
 • numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,
 1. (1) numaralı alt bent kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 36 neı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,
 2. (1) numaralı alt bent kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon veya görevlerde üç yıldan az süreyle görev yapmış olanlar, merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

atanırlar.

 • Bu madde hükümlerine göre atananlar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, söz konusu kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.
 • Bu madde hükümleri, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar hakkında uygulanmaz.

 

Süreli Görevler

MADDE 7-(1) 4 üncü madde hükümleri bu Cumhurba5kanlığı Kararnamesine ekli (III) sayılı cetvelde yer alanlar hakkında uygulanmaz. Bunların görev süreleri ekli (III) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli

 

Terfi zamanı

MADDE 8- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.

 

Subaylığa nasıp, terfi ve atama

MADDE 9- (1) Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır.

 • Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.
 • Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanhğı Personeli

 

 

 

 

yapılır.

Terfi zamanı

MADDE 10- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü

 

 

Subayhğa nasıp, terli ve atama

MADDE 11- (1) Jandanna Genel Komutanı generaller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

 • Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından Cwnhurbaşkanı tarafından atanır.
 • Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır.
 • Jandarma Genel Komutanı Yardımcılan, bölge jandanna komutanları ve il jandarına komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.
 • Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları Cwnhurbaşkanının onayı ile atanır.

 

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 12- (1) Üst kademe kamu yöneticileri hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diizenlenen hususlara ilişkin olarak, diğer mevzuatın bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine aykırı hükümleri uygulanmaz.

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

 

Mevcut üst kademe yöneticileri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi, bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen görevlerde bulunanlar hakkında da uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı

yürütür.

 

 

 

 

Recep Tayyip ERDOGAN

Cumhurbaşkanı

I SAYILI CETVEL
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ
DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
SAYUNMA SANAYİİ BAŞKANI
BAKAN YARDIMCILARI
CUMHURBAŞKANLIGI OFİS BAŞKANLARI
CUMHURBAŞKANLI GINA BAGLI KURUM VE KURUL BAŞKANLARI
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDüRü
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI
SAYIŞTAy BAŞSAYCISI
VALİLER
BÜYÜKELÇİLER, DAİMİ TEMSİLCİıDELEGELER
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BAŞKAN VE ÜYELERİ (RTÜK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN TBMM'CE SEÇİLEN ÜYELERİ HARİÇ)
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ
YÜKSEKÖGRETİM KURULU ÜYELERİ
İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE MAARİF VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ
YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ
REKTÖRLER (MİLLİ SAYUNMA VE TüRK-JAPON BİLİM YE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ DAHİL)
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI
GELİR İDARESİ BAŞKANI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI
TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANI
TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI ,
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI
GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
TÜRK AKREDİTASYO N KURUMU GENEL SEKRETERİ
HELAL AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKAN YARDIMCILARI
GENEL MÜDÜRLER
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLARI
HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ
BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜRÜ
TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI
AVRUPA BİRLİGİ EGİTİM VE GENÇLİK MERKEZİ BAŞKANI
TÜRKİYE' NiN TARAF OLDUGU ULUSLARARASI ANLA ŞMALAR GEREGİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN MÜTEVELLİ HEYETİ, YÖNETİM VE DENETİMKURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
II  SAYILI CETVEL
DIŞİŞLERİ BAKANLIGI TEFTİŞ KURULU ÜYELERİ
·- DİPLOMASİ AKADEMİSİ BAŞKANI
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ
MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU ÜYELERİ
HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAGLI KURUM BAŞKANLARI
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILARI
SAYIŞTA Y SAVCILARI
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
TÜRK İŞBİRLİGİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKAN YARDIMCILARI
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI
ADLİ TIP KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI, İHTİSAS KURULLARI BAŞKAN VE ÜYELERİ
BAKANLIK DAİRE BAŞKANLARI
BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ (ADALET, MÜLKİYE, VERGİ VE İŞ MÜFETTİŞLERİ DAHİL)
HAZİNE KONTROLÖRLERİ, SİGORTA DENETLEME UZMANLARI, SİGORTA DENETLEME AKTÜERLERİ
!.HUKUK MÜŞAVİRLERİ (BAKANLIK VE BAGLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLARI)
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EGİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (BAÖLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DA.HİL)
GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANLARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (3)
TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKAN YARDIMClLARI
ADALET BAKANLIGI TEFTİŞ KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANI  -
DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCILARI, CUMHURBAŞKANLIGI İLE BAKANLIK VE BAÖLI İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLARINJN YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREVLERİNE ATANACAKLAR
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
MİLLİ PİYANGO İDARESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI
TÜRKİYE İŞ KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
SPOR MÜŞAVİRLERİ
BAKANLIKLARDAKİ KURUL ÜYELERİ
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
VAKIFLAR MECLİSİ ÜYELERİ
BÖLGE MÜDÜRLERİ (BAÖLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DAHİL)
DEFTERDARLAR
BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ
İL EMNİYET MÜDÜRLERİ
İL MÜFfÜLERİ
VALİ YARDIMClLARI VE K.AYMAKAMLAR
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLARI
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DAİRE BAŞKANLARI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜGÜ REHBERI,İK VE TEFTİŞ BAŞKANI
111 SAYILI CETVEL
KADRO/UNVAN/GÖREV -- GÖREV SÜRESİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 4 YIL
YÜKSEKÖÖRETİM KURULU ÜYELERİ 4 YIL
REKTÖRLER 4 YIL
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI 4 YIL
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI 4 YIL
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI 4 YIL
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI ÜYESİ 4 YIL
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI 4 YIL
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANI 4 YIL
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI 3 YIL
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI 4 YIL
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ 4 YIL
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 4 YIL
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM BAŞKAN VE ÜYELERİ (RTÜK HARİÇ) 4 YIL
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ 4 YIL
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ 4 YIL
İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ 4 YIL
YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANI 4 YIL
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI 4 YIL
TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜSÜ BAŞKANI 3 YIL
SAYIŞTA Y BAŞSAVCISI 4 YIL