CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARARNAME

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

5 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı;

 1. Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, görevleri ve işleyişi, Cumhurbaşkanı adına Kurul tarafından yapılacak denetleme, inceleme, araştınna ve soruşturmalarla ilgili usul ve esasları, mensuplarının nitelikleri, atanmaları ve görevlendirilmeleri, görev ve yetkileri ve diğer özlük işleri ile ilgili esasları,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki Teftiş Kurulları ile soruşturmacının faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esaslarını,

düzenlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi;

 1. Yargı organları dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında,
 2. (a) bendinde belirtilenlerin sermayelerinin en az yansından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarda,
 3. Kamunun ortaklık hakları bakımından olmak Uzere, (a) ve (b) bendinde sayılanlar dışında kalanların; kamunun yönetimde hakim durumda, nitelikli paya sa!ıip veya birlikte kontrol ettiği yurtdışı dahil ortaklıklar ve her türlü birimlerinde,
 4. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında,
 5. Kamuya yararlı derneklerde,
 6. Vakıflarda
 7.  Genel Kurnıay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü askeri okul, birlik ve birimlerde,
 8.  Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kendi aralarında veya üçüncü kişilerle birlikte veya ayrı ayn sermayelerinin en az yarısından far.lasına katılmak suretiyle oluşturulan ortaklıklarda,
 9. Mevzuatta, Kurul tarafından denetleneceği belirtilen kurum, kuruluş, ajans, organizasyon, fon, kaynak, muhtelif konu, iş ve işlemlerde;

yapılacak denetlemeler ile ilgili düzenlemeleri kapsar,

 

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

 1. Denetçi: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmakla görevlendirilen süreli ve geçici olanlar dahil denetim görevlilerini,
 2. Denetim ve soruşturma grubu: Denetim, inceleme, araştınna ve soruştunna yapacak uzmanlık gruplarını,
 3. Denetleme: Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinin tamamını,
 4. Grup başkanı: Denetim ve soruşturma gruplarının başkanlığını yilrilten Kurul üyesini,
 5. İdari personel: Kurul sekreterliğinde görevlendirilen personeli,
 6. İdari soruşturma: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile diğer birim ve işlerdeki görevlilerin, ceza ve disiplin hukukundan ve diğer mevzuattan doğan sorumluluklarının tespit edilmesi ve ilgili kanun ve kararnamelerle düzenlenen işlemlerin yapılması faaliyetlerini,
 7. Kurul: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunu,
 8. Kurul Başkanı: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanını, ğ) Kurul sekreteri: Kurulun idari işlerini yürütmekle görevli kişiyi,
 9. Kurul üyesi: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesini,
 10. Soruşturmacı: Hiyerarşik kademeler esas alınarak ilgili kamu idaresi içinden üst yöneticinin idari soruşturma yapmakla görevlendireceği kamu görevlisini,
 11. Teftiş Kurulu: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kanıu idarelerindeki iç denetim birimleri dışında kalan teftiş kurulları ile diğer denetim birimlerini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Deylet Denetleme Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

 

Devlet Denetleme Kurulu

MADDE 3- (1) Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır. Kurul; Başkan ve sekiz üyeden oluşan Kurul Karar Organı ile denetim ve soruştunna grupları, Kurul Sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur.

(2) Kurul Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Kurul Başkan ve üyeleri  Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

 

Devlet Denetleme Kurulunun görevleri

MADDE 4- (1) Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kutulunun görevleri şunlardır:

 1. İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruştunna, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,
 3. Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak ,
 4. Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,
 5. Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulurınıak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,
 6. Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,
 7. Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri

 

Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri

MADDE 5- (1) DevJet Denetleme Kurulunun yetkileri şunlardır;

 1. Kapsam maddesindeki kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, malıiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeyeyetkilidir.
 2. Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili merciler yapılan iş ve  işlemler  hakkında  Kurulu  ivedilikle  bilgilendirir  ve gerekli belgeleri Kurula gönderir.
 3. Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden is Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.
 4. Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebilir. Kurul Başkanlığının bu konudaki talebi gecikmeksizin karşılanır.
 5. İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebilir.
 6. Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabilir.

 

Görevden uzaklaştırma

MADDE 6- (1) Grup başkam;

 1. Denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan,
 2. Görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan,
 3. Suç delillerini karartacağı anlaşılan,
 4. Kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilir veya bu tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir.
 5. Görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin gerekçeli yazı, görevden uzaklaştmlanın atamaya yetkili amirine, Kurul Başkanına ve diğer ilgililere bildirilir.
 6. Denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma gerekçesinin ortadan kalkması, denetlemeler samında suç işlendiğinin belirlenememesi veya disiplin yönünden memurluktan çıkarma dışında bir ceza önerilmesi halinde, ilgili denetim veya soruşturma grubunca hazırlanacak yazı veya rapor üzerine, görevden uzaklaştı rılan, atamaya yetkili amir tarafından derhal görevine başlatılır.
 7. Görevden uzaklaştırma tedbiri uygul amasına ilişkin iş ve işlemler öncelikle tamamlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Başkanı ve Kurul Karar Organı

 

Kunıl Başkanı ve görevleri

MADDE 7- (1) Üyelik yetkilerini de haiz olan Kurul Başkam, Devlet Denetleme Kurulunu yönetir ve temsil eder.

(2) Kurul Başkanının görevleri şunlardır:

 1. Kurula başkanlık etmek,
 2. Kurulda alınan karar ları uygulamak,
 3. Kurul kararlarının yayımlanması, tebliği ve gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, ç) Denetim ve soruşturma gruplarını belirlemek ve gruplar arasında işbölümü yapmak, programa tabi işlerde denetim ve soruşturma gruplarının çalışma programlarını onaylamak,
 4. Denetleme raporlarım Cumhurbaşkanına sunmak,
 5. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,
 6. Cumhurbaşkanınca verilecek diğer işleri yapma ktır.

 

Kurul Karar Organı

MADDE 8- (1) Kurul Karar Organı, Kurul başkanı ve sekiz kurul üyesinden oluşur.

(2) Kurul karar organının görevleri şunlardır :

 1. Denetleme usulünü tespit etınek,
 2. Denetim gruplarınca hazırlanan raporları incelemek ve son şeklini vermek,
 3. Yönetmelik, denetleme kılavuzu ve rehberi tasarılarını kabul etmek, ç) Devlet Denetleme Kurulunu ilgilendiren hususlarda görüş vermek,
 4. Başkan ve Kurul üyelerinin önerilerini göıiişüp karara bağlamak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve soruşturma birimlerinin düzenlemeleri hakkında görüş
 6. Mevzuatla verilen diğer görevleri

 

Kurul üyelerinin görevleri

MADDE 9- (1) Kurul üyelerinin görevleri:

 1. Kurul çalışma ve kararlarına katılmak,
 2. Denetim ve soruşturma grubuna başkanlık etmek, gerekirse çalışma programlan hazırlamak,
 3. Grup raporlarını Kurul Başkanlığına vermek,
 4. Mevzuatla veya Kurul Başkanınca verilen işleri yapmaktır.

 

Kurul Başkanı ve üyeliklerine atanma

MADDE 1O- (1) Kurul Başkanı ve üyeleri, yükseköğrenimlerini bitirdikten sonra en az on iki yıl devlet hizmetinde başarıyla çalışmış ve temayüz etmiş olan kimseler arasından Cumhurbaşkanınca atanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Soruşturma Grupları ve Denetçiler

 

Denetim ve soruşturma grupları

MADDE 11- (1) Denetim ve soruşturma grupları, bir Kurul üyesinin başkanlığında yeteri sayıda denetçiden oluşur. Kurul başkam ihtiyaç gördüğü sayıda denetim ve soruşturma grubu oluşturabilir.

 • Kurul Başkanı, gerek gördüğünde gruplara başkanlık
 • Kurul Başkanınca onaylanacak grup çalışma programı; grup başkanı ve görevlendirilen denetçiler, kurum ve kuruluşlar, görevlerin mahiyeti, varsa diğer kurum ve kuruluşların görevlileri ve bilirkişiler ile göreve ait diğer bilgileri içerir. Onaylanan grup çalışma programı tüm Kurul üyelerine dağıtılır.
 • Denetim ve soruşturma gruplan, görev onaylannda ve grup çalışma programında belirtildiği şekilde denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmaları yapmak ve bunlara ilişkin rapor hazırlamakla görevlidir.
 • Gruplarca hazırlanan raporlar ilgili Grup Başkam tarafından Kurul Başkanına
 • Soruşturma raporları Kurulda görüşülmeden Kurul Başkanınca Cumhurbaşkanına

sunulur ve mevzuatta tanımlanan yetkili mercilere gönderilir.

 

Denetçilerin görev ve yetkileri

MADDE 12- (1) Denetçilerin görevleri şunlardır;

 1. Denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruştuıına yapmak,
 2. Denetlemelerde görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ve

bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapmak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulınasını istemek,

 1. Raporlar hazırlamak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunmak, ç) Mevzuatla verilen görevleri yapmak,
 2. Kurul Başkanı ve ilgili Grup Başkanının verdiği işleri yapmaktır.

 

Denetçilerin nitelikleri

MADDE 13- (1) Denetçiler, aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık tecrübesi olanlardan;

 

 1. Kamu kurumlarının ülke düzeyinde denetim yapan birimlerinde denetim elemanlığı yapanlar,
 2. Hakim ve savcılar, kaymakamlar ile bakanlık, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının uzmanları,
 3. Bankacılık ve finans sektöründe uzmanlık, müfettişlik ve daha üst yönetim kademesindebulunanlar,
 4. Bilişim uzmanı ve mühendisler,
 5. Öğretim elemanları, arasından görevlendirilirler.

 

Denetçilerin görevlendirilmesi

MADDE 14- (1) Denetçiler, Kurul Başkanının onayı ile geçici veya süreli olarak görevlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul Başkanı tarafından Kurulda denetçi olarak görevlendirilen personeli Kurul Başkanlığı emrine geçici olarak göndermekle yükümlüdür .

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurul Sekreterliği ve Raporlar

 

Kurul Sekreterliği

MADDE 15- (1) Kurul Sekreterliği, Kurul Sekreteri ve ona bağlı idari birimler ve görevlilerden oluşur.

 • Kurul Sekreteri, Kurul Başkanına bağlı ve idari işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve sorumludur.
 • Kurul Sekreteri, Kurul Başkanı tarafından atanır.
 • Kurul Sekreterliğine bağlı idari birimler Kurul Başkanı tarafından Kurul Sekreterliğinde çalışacak idari personel Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Kurul Başkanının onayı ile görevlendi rilir.

 

Raporlar

MADDE 16- (1) Devlet Denetleme Kurulu, çalışmaları sonucunda denetim raporu, inceleme raporu, araştınna raporu, ön inceleme raporu,  soruştunna  raporu,  disiplin soruşturması raporu ve ivedi durum raporu hazırlar.

 

İvedi durumlar

MADDE 17- (1) Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve ivedi tedbir alınmadığında onarımı güç sonuçlar doğuraca ğı anlaşılan olay, iş, işlem ve kararların vukuundan önce veya sonra oluşabilecek muhtemel zarar ve olumsuz hukuki sonuçların engellenmesi amacıyla incelenmesi ve araştırılması gereken hususların varlığı halinde, doğrudan Kurul başkanının onayı ile ilgili denetim ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanır.

 • İvedi durumlarda denetim ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet İvedi Durum Raporu Kurulda öncelikle görüşülerek Kurul başkanınca Cumhurbaşkanına
 • İvedi Durum Raporlarında; raporun hazırlanına gerekçesi, durumun  ivediliği, olay, iş ve işlemler ve kararların doğuracağı muhtemel sonuçlar ile alınması gereken tedbirlere yer verilir.
 • Cumhurbaşkanına sunulan ivedi Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılır.
 • Doğrudan Kurul başkanlığına intikal eden ivedi durumlar hakkında da bu maddedeki us uller çerçevesinde işlem yapılır.

 

esastır.

Raporların gizlilik derecesi

MADDE 18- (1) Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik

 

 • Raporların gizlilik derecesine raporun son şeklinin veri leceği Kurul toplantısında karar
 • Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı Kurulda kararlaştırılır.

 

Raporlarla ilgili işlemler

MADDE 19- (1) Cumhurbaşkanınca onaylanan raporların, raporda belirtilen kurum ve kuruluşlara dağıtımı Kurul Sekreterliğince yapılır.

 • Denetime tabi ilgili, ilişkili veya bağlı kurum ve kuruluşlar, Kurul raporları ÜZerine hazırlayacakları cevaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak kırk beş gün içinde ilgili Bakanlığa, ilgili Bakanlıklar kendi görüşlerini de ekleyecekleri cevapları on beş gün içinde Kurula gönderir
 • Bakanlıkları ilgilendiren raporlara cevaplar Bakan onayı ile birlikte raporu aldıkları tarihten başlayarak en geç !ark beş gün içinde Kurula gönderilir.
 • Kurul raporlarında, Kurul dışındaki denetim birimlerince denetimi, incelenmesi veya soruşturulması istenen hususların varlığı halinde, konu ilgili Bakanlıkça  raporda  belirtilen dene tim mercilerine ivedilikle intikal İstem, denetim birimlerince öncelikle sonuçlandırılır ve sonuçtan Kurula bilgi verilir.

 

Raporların sonuçlandırılması

MADDE 20- (1) Denetlenen kurum, kuruluş ve kişilerce raporlara verilecek cevapların Kurula intikali sonrasmda Kurul tarafından;

 1. Rapor hıfza kaldırılabilir,
 2. Genel hükümlere göre ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulabilir,
 3. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde konuyla ilgili İvedi Durum Raporu düzenlenebilir. Bu durumda Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabilir,
 4. Ortaklıkların yönetim kurulları için gerekçeli ibrasızlık önerisinde bulunulabilir. Öneri, genel kurulu olan ortaklıkların yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurullarında genel görüşmeye sunulur; genel kurulu bulunmayanlar için değerlendirilmek üzere atamaya yetkili üst veya TBMM ilgili komisyonuna gönderilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Koordinasyon ve Uyumlaştırma

 

Koordinasyon ve uyumlaştırma

MADDE 21- (1) Kurul, üst denetleme organı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında Teftiş Kurullarının inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin etkin bir  şekilde  yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu inceleme ve soruşturmalara ilişkin ilke, yöntem ve standartlarını belirler ve yayımlar.

 • Hiyerarşik kademeler esas alınarak ilgili idare içinden üst yöneticinin görevlendireceği kamu görevlileri tarafından yürütülecek soruşturmalara ilişkin usul ve esaslar ile soruşturmacının nitelikleri Kurul tarafından belirlenir.
 • Teftiş kurulları ve soruşturmacılar tarafından yürütülecek her türlü inceleme, soruşturma ve raporlama faaliyetlerinde Kurul tarafından belirlenen düzenlemelere
 • Teftiş kurulları ve soruşturmacılarla ilgili denetimi ilgilendiren yönetmelikler hakkında Kurulun uygun görüşü alınır.
 • Teftiş kurulları ve iç denetim birimleri ile soruşturmacılar arasında kurum içi ve kurumlar arası alanlarda görev ve yetkileriyle ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan görüş ayrılıkları veya sorunların çözüm mercii Devlet Denetleme Bu husustaki görüş talepleri denetim ve soruşturma birimlerinin bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları Bakanlıklar

ile diğer kurum ve kuruluşlarda üst amir aracılığı ile Kurula iletilir. Görüş ayrılıkları Kurulca giderilir.

 • Bakanlıkların Teftiş Kurulları, Bakanlıkları bünyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalara ilişkin hazırlayacakları yıllık faaliyet raporunu ilgili yılı takip eden Ocak ayı içinde Kurula gönderirler.