CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARARNAME

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

6 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Cumhurbaşkanına

bağlı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

 1. Devletin Milli Güvenlik Siyaseti: Milli güvenliğin sağlanması ve.milli hedeflere ulaşılması amacı ile Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti,
 2. Genel Sekreter: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini,
 3. Genel Sekreterlik: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini, ç) Kurul: Milli Güvenlik Kurulunu,
 4. Milli güvenlik: Devletin anayasal düzeninin, millı varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını,

ifade eder.

 

Kurulun toplanması

MADDE 3 - (1) Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kurul, doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır. Genel Sekreter toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.

 • Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar Kurula Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık
 • Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir.

 

Gündem

MADDE 4 - (1) Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girınesım istedikleri konular Genel Sekreter vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilir.

 

Kararlar

MADDE 5 - (1) Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(2) Kurul kararlan, Genel Sekreterlik tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

 

Görüşme tutanakları

MADDE 6- (1) Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler, usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

 

(2) Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayımlanamaz. Kurul Kararlan, Kurulun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayımlanabilir.

 

Teşkilat

MADDE 7 - (1) Genel Sekreterlik teşkilatı; Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

Görevler

MADDE 8- (1) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:

 1. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konuları Cumhurbaşkanına
 2. Cumhurbaşkanınca düzenlenen gündemi Kurul üyelerine dağıtmak.
 3. Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak; toplantı tutanaklarını Cumhurbaşkanının belirleyeceği usule göre tutmak; toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurul tarafından onaylanmasının ardından Kurul kararlarını imzalatarak bir nüshasını Cumhurbaşkanına sunmak, Kurul kararlarının bir nüshası ile görüşme tutanaklarını Genel Sekreterlik arşivinde muhafaza etmek; basın bildirisini basın ve yayın kuruluşlarına dağıtmak.
 4. Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek.
 5. Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek; bu çerçevede söz konusu görevlere ilişkin araştırma ve değerlendirme yapmak ve yaptırmak, bu araştırma ve değerlendirme sonuçlarını Kurul üyelerine ulaştırmak ve bu konuları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak.
 6. Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacı ile Kurulun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.
 7. Diğer mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevleri yerine
 8. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri

 

Genel Sekreter

MADDE 9- (1) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genel Sekreterliğin en üst amırı olup Genel Sekreterliğin görevlerini, Cumhurbaşkanının emir ve yönlendirmeleri doğrultusunda mevzuat hükümlerine, devletin milli güvenlik siyasetine uygun olarak yürütmekle görevlidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

 

Genel Sekreter Yardımcısı

MADDE 10- (1) Genel Sekretere yardımcı olmak üzere Genel Sekreter Yardımcıları atanabilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

 

Hizmet birimleri

MADDE 11- (1) Genel Sekreterliğin hizmet birimleri şunlardır:

 1. Kurul İşleri ve Kararlan Dairesi Başkanlığı.
 2. Dış İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı.
 3. Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı. ç) Personel Dairesi Başkanlığı.
 4. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
 6. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
 7. Hukuk Müşavirliği.
 8. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
 9. Özel Kalem Müdürlüğü.

Kurul İşleri ve Kararları Dairesi Başkanlığı

MADDE 12- (1) Kurul İşleri ve Kararları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Kurulun gündemine girebilecek konulan tespit ederek Genel Sekretere
 2. Cumhurbaşkanının tespit ettiği gündemi Kurul üyelerine dağıtmak.
 3. Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak. ç) Kurul toplantı tutanaklarını usulüne göre
 4. Toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurul tarafından tasvibini müteakip Kurul kararlarını imzalatmak; kararların bir nüshasını Cumhurbaşkanına göndermek, bir nüshası ile görüşme tutanaklarını Genel Sekreterlik arşivinde mulıafaza
 5. Basın bildirisini basın ve yayın kuruluşlarına dağıtmak.
 6. Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek.
 7. Kurul toplantıları ile ilgili bütün belgeleri, kararlan ve tutanakları gizlilik derecelerine uygun olarak tespit etmek, dosyalamak, koruyucu ve düzenleyici arşiv hizmetlerini yürütmek.
 8. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Dış İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

MADDE 13- (l) Dış İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Kurul tarafından ve mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevler doğrultusunda araştırma ve değerlendirme yapmak.
 2. Görevleri kapsamında veri ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.
 3. Genel Sekreterliğin görev alanına giren konularla ilgili olarak yazılı ve görsel basın ve yayınlar ile intemet medyasını takip
 4. Genel Sekreterliğin yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile münasebetlerini yürütmek.
 1. Genel Sekreterliğin görev ve faaliyet alanına giren konularda yabancı ülkelerin kurum ve kuruluşları ile diğer uluslararası kuruluşlarla gerekli temas ve müzakereleri yürütmek ve bu faaliyetler neticesinde edineceği bilgi ve belgelerden Genel Sekreterlik tarafından uygun görülenleri ilgili kurumlara
 2. Genel Sekreterliğin yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetler için gerekli her türlü programı hazırlamak, takip etmek ve yürütmek, Genel Sekreterlik birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
 3. Genel Sekreterliğin görev alanına giren konular kında yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri takip ve analiz etmek, stratejik araştırma ve değerlendirme raporları hazırlamak ve hazırlatmak, milli güvenliğe ilişkin tespit edeceği politika önerilerini ilgili kurumlar ile paylaşmak.
 4. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri

 

Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı

MADDE 14- (1) Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Seferberlik ve savaş hali konusunda ilgili mevzuat ile ve Kurul tarafından Genel Sekreterliğe verilen görevleri
 2. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapın

 

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 15-(1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Sekreterliğin insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans yönetiminin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde
 2. Genel Sekreterlik personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik, arşiv ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
 3. Genel Sekreterliğin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 4. Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 5. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri

 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 16- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevledşunlardır:

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kammun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştinne ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri
 2. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 17- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onanın, taşıma ve benzeri işleri yapmak veya
 2. Genel Sekreterliğin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
 3. Genel Sekreterliğin kütüphane hizmetlerini yürütmek.
 4. Genel Sekreterliğin sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
 5. Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 6. Genel Sekreterliğin arşiv hizmetlerini yürütmek.
 7. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

MADDE 18- (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Genel Sekreterlik projelerinin Genel Sekreterlik bilişim altyapısına uygım olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Genel Sekreterlik otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
 2. Genel Sekreterliğin bilgi ve iletişim sistemlerinin güvenliğini sağlamak, siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin olarak geliştireceği politika önerilerini ve tekliflerini ilgili kurumlara
 3. Genel Sekreterliğin bilişim hizmetlerini yürütmek; bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde eğitim almalarını sağlamak.
 4. Genel Sekreterliğin internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.
 5. Genel Sekreterliğin görev alanıyla ilgili bilgi bankalarının oluşturulmasına yönelik teknik çalışmaları yürütmek ve ortaya çıkan sistemi yönetmek.