CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARARNAME

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

7 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Savunma Sanayii Başkanlığı kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

 1. Başkanlık: Savunma Sanayii Başkanlığını,
 2. Fon: Savunma Sanayii Destekleme Fonunu,
 3. Komite: Savunma Sanayii İcra Komitesini, ifade

 

Kuruluş

MADDE 3 - (1) Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlık başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur. Yurtdışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

 

Başkan

MADDE 4 - (l) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir. Başkan, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

 

Komite

MADDE 5 - (1) Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanının başkanlığında; Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlan, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşur. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda Cumhurbaşkanı yardımcısı vekiileten Komiteye başkanlık eder.

(2) Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanır. Komitenin sekretarya hizmetlerini Başkanlık yürütür. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

 

Komitenin görevleri

MADDE 6 -(1) Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Savunma sanayiinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar
 2. Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar
 3. Kanıu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını araştırmak, yönlendirmek ve tahakkuk planlarını takip etmek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde Devletin iştiraki için prensip kararı
 4. Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi , prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Başkanlığa talimat vermek,
 5. Savunma sanayii ürünleri ihracatı ve uffset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar almak,
 6. Savunma sanayii ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 7. Fonun, 7/11 /1985tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü hariç, kullanım esaslarını tespit
 8. Savunma sanayii alanındaki insan kay11ağının geliştirilmesi amacıyla Fondan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar

 

Başkanlığın görevleri

MADDE 7 - (1) Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. İcra Komitesinin aldığı kararlan
 2. Proje bazında yıllar itibarıyla verilecek olan alımlann programlarını sipariş kontratına bağlamak.
 3. Mevcut milli sanayii, savunma sanayii ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüsleri yönlendirmek ve bu konudaki Devlet katılımını
 4. Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirlemek.
 5. İhtiyaç duyulan modem silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını
 6. Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımlan dışa açık olmak kaydıyla
 7. Modem silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit
 8. İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları
 9. Savurıma sanayii ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularını koordine etmek.
 10. Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak veya bu tür şirketlere iştirak
 11. Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip etmek.
 12. Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.
 13. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine

 

Personel rejimi

MADDE 8- (1) Başkanlık personeli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

 • Başkanlıkta özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre sözleşmeli personel çalıştmlabilir. Bu şekilde çalıştırılacaklardan ücretleri Fondan karşılananlar 31/5/2006 tarihli ve 551O sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Diğerleri ise 551O sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ilgilendirilir. Sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri kıyasen uygulanır.

 • Başkanlıkta özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici olarak personel görevlendirilebilir.
 • Başkanlık görev alınına giren konularda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanun ek 41inci maddesine göre araştırma , analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haiz Savunma sanayi uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam eder.
 • Atama usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenenler dışındaki Başkanlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Cumhurbaşkanı bu yetkisini Başkana devredebilir.

Kadrolar

MADDE 9 - (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı be iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenir.

Yetki Devri

MADDE 10 - (1) Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri sınırları açıkça belirtilmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri uygun araçlara ilgililere duyurulur.

 Düzenleme görev ve yetkisi

MADDE 11 - (1) Başkanlık görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapılabilir.

Atıflar

MADDE 12 - (1) Mevzuatta Savunma Sanayi Müsteşarlığı yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanlığına, Savunma Sanayi Müsteşarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanına, Savunma Sanayii müstaşar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii başkan yardımcılarına yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürülüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI