CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARARNAME

Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

8 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

Kuruluş

MADDE 1 - (1) Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askeri Şura kurulmuştur.

 

Başkan ve üyeler

MADDE 2 - (1) Yüksek Askeri Şuranın üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarıdır.

(2) Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılır ve başkanlık eder. Cumhurbaşkanı katılmadığında, görevlendireceği yardımcısı başkanlık eder.

Görevler

MADDE 3 -(1) Yüksek Askeri Şuranın görevleri şunlardır:

  1. Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek,
  2. Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek,
  3. Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek,
  4. Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;
  5. Mevzuatla verilen görevleri yapın

 

Toplantı zaman ve yeri

MADDE 4 - (1) Yüksek Askeri Şüra, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilir.

Toplantı çokluğu ve oylama

MADDE 5 - (1) Yüksek Askeri Şura, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantı ya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şura sekretaryasına bildirirler.

  • Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır .
  • Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak
  • Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül

 

Sekretarya

MADDE 6 - (1)Yüksek Askeri Şuranın sekretarya hizmetlerini Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütür.

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması

MADDE 7 - (1) Yüksek Askeri Şura üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşitli olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda  toplantılara katılamazlar.

Kararların gizliliği

MADDE 8 - (1) Yüksek Askeri Şura toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şuranın karrıyla müsaade edilen konular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanır. 

(2) Yüksek Askeri Şurada görüşülen mevzuat taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ne zaman kaldırılacağı yönetmelikte gösterilir.

Yönetim

MADDE 9 - (1) Yüksek Askeri Şuranın yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerinne ilişkin iş ve işlemler, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11  - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI