CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
KARARNAME

Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

9 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

15 Temmuz 2018
30479 nolu Resmi Gazete

İmza yetkisinin verilmesi

MADDE 1- (1) Milletlerarası andlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması, nota teatisine konu teşkil etmesi veya bu andlaşmalara katılma bildirilerinin yapılması için atanacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu temsilcilerin yetkileri, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Bu kararlar, Resmı Gazete' de yayımlanmaz.

 

Onaylama ve onaylamanın uygun bulunması

MADDE 2- (1) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve ınilletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmalar Cumhurbaşkanı karan ile onaylanır. Bir milletlerarası andlaşmanın onaylanması veya bunlara katılma, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen haller dışında, onaylamanın veya katılmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır.

  • Milletlerarası bir andlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari veya teknik andlaşmalar Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan onaylanır.
  • Ekonomik, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalardan; Devlet maliyesi bakımından yüklenme gerektirmeyen, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan andlaşmalar Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanır.
  • Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü ınilletlerarası andlaşmanın onaylanması veya bunlara katılma, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylamanın veya katılmanın uygun bulunmasına ilişkin bir kanun çıkarılmasına bağlıdır.

 

Onaylama

MADDE 3- (1) Milletlerarası andlaşmaların onaylanması, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatma, Türkiye Cumhuriyetini bağlayan bir milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin yürürlüğe konulması için gerekli bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme, Cumhurbaşkanı kararı ile olur.

  • Onaylama konusu olan ınilletlerarası andlaşmanın Türkçe metni ile andlaşmada muteber olduğu belirtilen dil veya dillerden biri ile yazılmış metni, onaylamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına ekli olarak Resmi Gazete'de yayımlanır.

Bir milletlerarası andlaşmanın veya Türkiye Cumhuriyetini bağlayan bir milletlerarası andlaşmanın belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdiği, bir milletlerarası andlaşmanın uygulama alanının değiştiği, uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmi Gazete'de yayımlanır. Bir milletlerarası andlaşma, yürürlük tarihinin tespitine dair Cumhurbaşkanı kararında belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun hükmünü kazanır.

Yayım

MADDE 4 - (1) İkinci fıkrada belirtilenlerin dışında kalan milletlerarası andlaşamaların onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ile andlaşmanın Türkçe metni ile andlaşmada belirtilen muteber dil ve dillerden biri ile yazılmış metni Resmi Gazete'de yayımlanır.

(2) Milletlerarası bir andlaşmaya veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Cumhurbaşkanınca yapılan teknik veya idari nitelikteki andlaşmalar;

  1. İktisadi veya ticari nitelikte olmamak;
  2. Özel hukuk hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişilerin haklarını ilgilendirmemek
  3. Türk kanunlarına değişiklik getirmemek,

kaydıyla Resmi Gazete'de yayımlanmayabilir. Bu fıkrada belirtilen andlaşmaların onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları da Resmi Gazete'de yayımlanmayabilir.

Hazırlık çalışmaları

MADDE 5 - (1) Milletlerarası andlaşmalarının onaylanmasına veya bunlara katılmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile onaylanmanın veya katılmanın Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi kapsamındaki hazırlık çalışmaları Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.

(2) Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylama belgesinin alınıp verilmesi veya sadece verilmesi tutanağı ve değişik şekillerdeki andlaşmaların metinleri gibi milletlerarası hukukun veya tatbikatın gerektirdiği her türlü belgelerin asıl veya örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan andlaşmaları kurullarda tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuriyeti adına yapılmış veya yapılacak andlaşmaların resmi sicilini tutmak, Dışişleri Bakanlığının görevidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilecek andlaşmalar

MADDE 6 - (1) Onaylanmanın veya katılmanın Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunlu olan. andlaşmaları, Cumhurbaşkanı tarafından  Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilir.

(2) Cumhurbaşkanı kararı ile doğrudan onaylanan andlaşmalardan yayınlanması zorunlu olanlar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde  Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisne sunulur.

NATo ile ilgili andlaşmaların yapılmasında Cumhurbaşkanın yetkisi

MADDE 7 - (1) 18/2/1952 tarihli ve 5886 sayılı Kanunla onaylanmış olan Kuzey Atlantik Andlaşmasının gereği olarak bu Andlaşmaya taraf olan devletlerle ve Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü ile yapılan ikili veya çok taraflı andlaşmalardan Türk kanunlarına değişiklik getirmeyenler, Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanır. 

Atıflar

MADDE 8 - (1) Diğer mevzuatta 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Milletler Arası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılan hükümlerine ilişkin olarak anılan Kanuna yapılan atıflar, Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine yapılmış sayılır.

MADDE 9 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10  - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Recep Tayyip Erdoğan

CUMHURBAŞKANI